امکانات مدرسه

-نمازخانه

-مهد قرآن

- واحد مشاوره

- کارگاه هنر(تخصصی)

-کارگاه ریاضی

-کلاس های موضوعی

- واحد آزمایشگاه

- سایت کامپیوتر

- زمین چمن

- سالن اجتماعات

- انتشارات

- معاونت آموزشی

- معاونت اجرایی

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه