کسب مقام دوم تیمی در رشته تنیس روی میز

کسب مقام دوم تیمی  رشته تنیس روی میز را در مسابقات آموزشگاهی به دانش اموزان مدرسه و اعضا تیم آقایان مرادی ، جلیلی و ساحلی تبریک عرض میکنیم.

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه