کسب مقام های دوم تا چهارم رشته بدمینتون

کسب مقام های دوم تا چهارم رشته بدمینتون در مسابقات اموزشگاهی توسط دانش اموزان نشاط،جعفری و شهبازی را به دانش اموزان و اعضا تیم تبریک عرص مبکنم.

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه